I. Kategorie

SBOROVÉ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: INSTRUMENTÁLNÍ KATEGORIE:
Kategorie A – Neomezený repertoár Kategorie E – Neomezený repertoár
A1 – Dětské sbory (do 16 let*) E1 – Smyčcové orchestry
A2 – Smíšené sbory E2 – Komorní orchestry
A3 – Ženské sbory E3 – Dechové orchestry
A4 – Mužské sbory E4 – Symfonické orchestry
A5 – Komorní sbory
A6 – Mládežnické sbory (do 21 let)
A7 – Seniorské sbory
Kategorie B – Duchovní repertoár
B1 – Dětské sbory (do 16 let*)
B2 – Smíšené sbory
B3 – Ženské sbory
B4 – Mužské sbory
B5 – Komorní sbory
B6 – Mládežnické sbory (do 21 let)
B7 – Seniorské sbory
Kategorie C – Folklorní repertoár
C1 – Dětské sbory (do 16 let*)
C2 – Dospělé sbory
C3 – Komorní sbory
Kategorie D – Nesoutěžní Kategorie D – Nesoutěžní
D1 – Dětské sbory (do 16 let*) D3 – Orchestry
D2 – Dospělé sbory

*10 % sboristů může být starších 16 let, nesmí však být starší 18 let včetně.

II. Soutěžní podmínky

 • 1. Soutěže Musica Orbis Prague Festival se mohou zúčastnit pouze amatérské soubory.
 • 2. Věkový limit: Pořadatel má právo si vyžádat jmenný seznam účinkujících s daty narození jednotlivých účastníků za účelem správného zařazení do kategorie.
 • 3. Nástrojový doprovod:
  • a. Sbory (kategorie A, B, C): Ve všech soutěžních kategoriích musí být provedena alespoň jedna skladba a cappella. V soutěžním sále je k dispozici akustický nebo elektrický klavír. Ostatní doprovodné nástroje pořadatel nezajišťuje.
  • b. Orchestry (kategorie E): Sólové skladby nejsou povoleny.
 • 4. Partitury a seznam soutěžních skladeb: Partitury soutěžních skladeb budou zaslány v elektronické verzi e-mailem nejpozději do 31. května 2025. Soutěžní skladby musí být provedeny v pořadí, které je uvedeno v zaslaném seznamu skladeb a festivalové brožuře.
 • 5. Soutěžní program: Pokud se sbor účastní soutěže Musica Orbis Prague Festival ve více kategoriích, musí být v každé kategorii proveden jiný program. Každá skladba může být v soutěži Musica Orbis Prague Festival provedena jen jednou. Součástí programu musí být skladba českého skladatele nebo skladatele ze země původu souboru.
  • a. Sbory (kategorie A, B, C): Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 15 minut (včetně příchodu a odchodu sboru).
  • b. Orchestry (kategorie E): Soutěžní vystoupení nesmí přesáhnout 25 minut.
 • 6. Soutěžní skladby: Jakékoliv neautorizované úpravy či zásahy do skladeb (vč. transpozice) musí být předem ohlášeny a zaznamenány v partiturách, které soubor pořadateli zaslal.
 • 7. Partitury soutěžních skladeb: Partitury a jejich kopie nebudou navráceny, zůstávají v archivu festivalu.
 • 8. Aparatury, mikrofony, nástrojový doprovod: V soutěžních kategoriích je předpokladem absence mikrofonů a aparatury.
 • 9. Akustická zkouška v soutěžním sále:
  • a. Sbory (kategorie A, B, C): Maximální doba akustické zkoušky činí 10 minut celkového času (včetně příchodu a odchodu z pódia).
  • b. Orchestry (kategorie E): Celkový časový limit pro vystoupení souborů je 40 minut (pobyt na pódiu), což zahrnuje maximálně 15minutovou zkoušku na pódiu v soutěžním sále bez přítomnosti poroty a 25minutové soutěžní vystoupení. Do celkového časového limitu se započítává nástup a odchod orchestru.

Pokud se časový limit překročí, pořadatel má právo zkoušku zrušit. Čas akustické zkoušky musí být dodržen. Pokud účastník nedodrží určený čas pro akustickou zkoušku, není možné stanovit náhradní termín a účastník tak přichází o nárok na zkoušku.

 • 10. Soutěžní místo: Po příchodu na soutěžní místo se soubor neprodleně ohlásí na registraci soutěže, kde mu bude přidělena šatna jejíž maximální délka je omezena dle aktuálního vytížení soutěžního místa – všichni účastníci jsou povinni respektovat časové rozpisy soutěžního místa a řídit se pokyny organizátorů.
 • 11. Porota soutěže: V rámci soutěže je složena odborná porota s předsedou v čele. Rozhodnutí poroty je konečné a nelze ho zpochybnit.
 • 12. Hodnotící systém: Každý porotce má k dispozici maximálně 30 bodů, které může přidělit na základě těchto hodnoticích kritérií:
  • a. Sbory (kategorie A, B, C):
   • Technické provedení – hlasová kultura a pěvecká technika, intonace, rytmus
   • Interpretace – dynamika, tempo, barva, výstavba a frázování, stylovost interpretace atd.
   • Dramaturgie soutěžního vystoupení
   • Celkový umělecký dojem
  • b. Orchestry (kategorie E):
   • Technické provedení – souhra, vyváženost zvuku orchestru, intonace, rytmus
   • Interpretace – dynamika, tempo, barva, výstavba a frázování, stylovost interpretace atd.
   • Dramaturgie soutěžního vystoupení
   • Celkový umělecký dojem
 • 13. Výsledné hodnocení je dáno průměrem známek získaných od jednotlivých porotců. Na základě výsledného hodnocení jsou sbory zařazeny do bodového pásma (bronzové, stříbrné a zlaté). Bodová pásma nejsou omezena počtem umístěných soutěžících.
  25,00 – 30,00 Zlaté pásmo
  20,00 – 24,99 Stříbrné pásmo
  15,00 – 19,99 Bronzové pásmo
  0,00 – 14,99 Čestné uznání
 • 14. Zvláštní ceny poroty: Porota má možnost přidělit zvláštní cenu za vynikající výkony, jako jsou dirigentská práce, hlasová technika, skladby, dramaturgie soutěžního vystoupení a další pozitivní aspekty vystoupení, které jsou identifikovány porotou, buď pro soubor, sbormistra či dirigenta nebo instrumentální doprovod.
 • 15. Dokumentace hodnocení: Každý sbormistr nebo zástupce sboru má po ohlášení výsledků soutěže možnost rozhovoru se členy poroty, kde obdrží zpětnou vazbu.

III. Obecné podmínky

 • 1. Registrace: Pro přihlášení je nutné vyplnit registrační formulář do 30.4.2025
 • 2. Registrační poplatek musí být zaplacen do 14.dnů po registraci sboru, nejdéle tak do 14.5.2025. Registrační poplatek je nevratný.
  Registrační poplatek zahrnuje:

  • účast sboru v Mezinárodní soutěži Musica Orbis Prague Festival
  • účast na vyhlášení výsledků soutěže
  • soutěžní diplom a medaili
  • účast sbormistra a zástupců souboru na společenských setkáních s porotci soutěží
  • prezentační balíčky pro sboristy a sbormistra
  • online prezentaci souboru
  • vystoupení na doprovodných koncertech a vystoupeních v Praze
  • zahajovacím koncertě
  • vstupenky na gala koncert cyklu Musica Orbis v Rudolfinu
  • účast na workshopu
  • oficiální přivítání radním na Staroměstské radnici
  • možnost doprovodit svým zpěvem mši v katedrále sv. Víta na Pražském hradě
 • 3. Soutěžní repertoár: Všichni účastníci musí dodat seznam soutěžních i nesoutěžních skladeb s kopií partitur do 31.5.2025
 • 4. Další dokumenty k zaslání: Veškeré dokumenty musí být zaslány nejpozději do 31.5.2025
  • Barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 px, 300 DPI)
  • Barevná fotka sbormistra ve vysoké kvalitě (alespoň 1000 px, 300 DPI)
  • Biografie souboru (max 100 slov) a sbormistra (max 70 slov)
 • 5. Doprovod mše v katedrále: Pro doprovodný zpěv mše v katedrále sv. Víta je nutná skladba duchovního charakteru. Název skladby sbory zašlou organizátorovi festivalu spolu s ostatními partiturami do 31.5.2025.
 • 6. Doprava: Soubory si zajistí vlastní dopravu na své náklady.
 • 7. Festivalové balíčky: Mimopražští účastníci jsou povinni si vybrat jeden z festivalových balíčků s ubytováním.

 

IV. Závěrečná ustanovení

 • 1. Pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů.
 • 2. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s použitím obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu.
 • 3. Změna festivalového programu vyhrazena.
 • 4. Odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží a účasti na festivalu.
 • 5. Poskytnutá osobní data slouží výhradně ke kontrole dodržení pravidel soutěže (kategorie s věkovým limitem) a nebudou poskytována třetí osobě. Po ukončení festivalu budou tyto data vymazána.
 • 6. V případě nepříznivé epidemiologické situace či nařízením vlády může být program festivalu omezen nebo může být odvolán!